چای در تنهایی می نویسم تا وقتی یک نفر بخواند... برای نوشته های جدید در اینستاگرام دنبال کنید www.instagram.com/mKiandoost نظراتتونو میخونم. ولی دیر به دیر (مظالب این وبلاگ نوشته های خودمه و ترجیح میدم همینجا خونده بشه) http://captainblack.mihanblog.com 2018-07-15T11:09:38+01:00 text/html 2018-07-08T11:48:28+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست افسوس فرهاد http://captainblack.mihanblog.com/post/149 <font size="2"><span>دلدار اگر لحظه ای از حال خبر داشت<br>شاید که شبی سرزده از خواب گذر داشت<br>کوهی به میان نیست که فرهاد شکافد<br>افسوس که شیرین هوس یار دگر داشت</span></font> text/html 2017-12-21T13:48:32+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست آخرین جرعهٔ پاییز http://captainblack.mihanblog.com/post/148 <div><font size="2">آخرین جرعهٔ پاییز به لب نزدیک است</font></div><div><font size="2">تو کجایی که به یلدا قدحت نوش کنم</font></div><div><font size="2">بی نصیبیم اگر روی تو، جایت خالیست</font></div><div><font size="2">نشود یاد تو یک لحظه فراموش کنم</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-14T20:54:00+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست بی بهره http://captainblack.mihanblog.com/post/147 <p>‏صندوقچه ای بود، کلیدش به نگاهی </p> <p>گفتیم که همراز همین است، بدادیم </p> <p>عشاق چنان قیمت دل خوار شمردند </p> <p>بی بهره دلی در کف بیگانه نهادیم </p> <p>‎ </p> text/html 2017-11-28T13:54:51+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست یادت هست http://captainblack.mihanblog.com/post/146 <div><font size="2">زیر باران همه دردم، یه سرم یادت هست</font></div><div><font size="2">همه جا خاطرۀ گرمی دستانت هست</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اگر از هر هوسی دست کشیدیم، ولی</font></div><div><font size="2">هوس خیره شدن در پر چشمانت هست</font></div> text/html 2017-11-26T06:54:30+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست روز پاییزیِ پر از تردید http://captainblack.mihanblog.com/post/145 <div><font size="2">پشت یک پنجره به سمت سکوت</font></div><div><font size="2">شاعری واژه واژه می رقصید</font></div><div><font size="2">آسمان با دلی پر از باران</font></div><div><font size="2">از دل داغ دیده می ترسید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">روزهای بهار زود گذشت</font></div><div><font size="2">هوسِ دست گرم تابستان</font></div><div><font size="2">روز پاییزیِ پر از تردید</font></div><div><font size="2">فکر شلاق های سرد خزان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">(کلبه در حسرت چراغی بود</font></div><div><font size="2">آرزوها به خاک می پیوست</font></div><div><font size="2">کورسوی امید هم خشکید</font></div><div><font size="2">باد... فانوس پیر را بشکست)</font></div> text/html 2017-09-16T07:36:33+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست بنویسم دوباره؟ http://captainblack.mihanblog.com/post/144 <font size="2">پاییز دارد می آید<br>بنویسم دوباره؟<br>کسی هست بخواند؟</font> text/html 2016-06-28T07:09:08+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست پایان http://captainblack.mihanblog.com/post/143 <font size="2">پایان</font> text/html 2016-05-22T21:25:36+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست ماه کامل http://captainblack.mihanblog.com/post/138 <font size="2">امشب ماه هم کامل بود</font><div><font size="2">شاید برای رقیب</font></div><div><font size="2">که ماه مرا کامل ببیند</font></div> text/html 2016-05-22T20:34:24+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست صفر http://captainblack.mihanblog.com/post/135 <font size="2">مائیم و حال صفر</font><div><font size="2">در قیل و قال صفر</font></div><div><font size="2">بی همسفر، رها</font></div><div><font size="2">در یک خیال صفر</font></div> text/html 2016-05-19T16:54:10+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست دل ریش http://captainblack.mihanblog.com/post/133 <font size="2">دل ریش ریش می شود ولی از ریشه در نمی آید</font> text/html 2016-05-07T16:00:02+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست وقت خیال http://captainblack.mihanblog.com/post/132 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رفتی که مرا زجر دهی؟ فکر محال</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عشق تو به من شعله کشد وقت خیال</font></div> text/html 2016-04-13T13:08:52+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست چترم را هم باز میکنم http://captainblack.mihanblog.com/post/131 <span style="color: rgb(41, 47, 51); line-height: 18px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیا زیر چتر من، برای نزدیک تر شدن به تو، این بار چترم را هم باز میکنم...</font></span> text/html 2016-04-08T22:53:19+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تصویر تو http://captainblack.mihanblog.com/post/130 <div><font size="2">‏صدها کلام عاشقی، می بارد از چشمان تو</font></div><div><font size="2">جانا به تصویرت بگو اینگونه مارا ننگرد</font></div><div><br></div><div><div><font size="2">ما خیره بر تصویر تو، تو در میان دیگران</font></div><div><font size="2">جانا همین حالا بیا، اینگونه شبها نگذرد</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">از هر تبی بیتاب تر، از عشق مجنون ناب تر</font></div><div><font size="2">مارا همین تصویر تو بین تا کجاها میبرد</font></div></div> text/html 2016-04-07T23:20:30+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تقدیر ما http://captainblack.mihanblog.com/post/129 <div><font size="2">‏هر شب به ترفندی جدا</font></div><div><font size="2">در شعرهای من بیا</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">گویا خدا</font></div><div><font size="2">پیوسته در تقدیر ما</font></div><div><font size="2">تدبیر آزردن کند</font></div><div><br></div> text/html 2016-04-02T06:53:16+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تاب گیسویت http://captainblack.mihanblog.com/post/128 <font size="2">برنتابم تاب گیسویت بتابد نزد بی تابی دگر</font>